Beskrivelse af teksten
Beskrivelse af håndskriftet

Persenober og Konstantianobis (Sth. K47; lemmatiseret)

 
 
 

Klik på sidetallet i kantet parentes for at se en faksimile af siden.

Teksten er lemmatiseret. Klik på et af ordene i teksten for at slå det op i Gammeldansk Ordbog.

[169v]Jeth[1] ewentyr wil jech seye fra
ee hwo som[2] ther wil lydhe aa
aff jen mectige konning rig
man finner jckj nw mange sligh
wed jen stad hiede[3] constancia
ther laa thet slot han bodhe appa
tolff konger jech wil aff skriwe
the matte hanum allæ skatten giwe
och skullæ hanum til tieniste wæræ
10  thet wil jech seye for sannen hæræ
tha haffde gud[4] thet føwet saa
hans dronning kunne ingen nner faa
dog haffde han mange døtter och wene
som war fower och myghet skiøne
15  then yngeste datter om i wil wede
constancianobis mwn hwn hiedhe
hwn war sa wen then jomfrv rig
ath ingen the andræ war hinne[5] lig
bode i neme oc sa i konster
20  for allæ them war hwn jet blomster
tha hinde fader thet for stod
ath hwn war sa klog then jomfrv god[6]
til sorte skolæ lod han hin føræ
ath hwn skulde wisdom see och høræ
25  i try ar mwn hwn ther weræ
nam alle the konster the haffde theræ
ther the try aar for gongen ware
tha lod han bod effter hinne faræ
[170r] ath hwn skulde affter komme hiem
30  som hwn och giorde och war ey sien
ther then jomfrv kam hiem til lande
tha kunne hinde fader wel for stande
ath hwn war sa klog oc wiss
som noger mester i parisoch
35  war then klogeste theræ
som i alle hans land kwnne weræ
tha ther effter jet halfft aars modh
han worte tha syg then konning god
och acte seg ey at lewe medh allæ
40  han lod tha ridder och swenne kallæ
och lod them for stande theræ
han kwnne thieris her ey lenger weræ
thy rader jech eder i herrær allæ
ath i myn datter dronning kallæ
45  then yngest datter om i wil wedhe
constancianobis tha mon hwn hiedhe
och tage allæ tienest aff hin
tha seyer jech eder i thette sinne
ath ingen landz her kan eder skade
50  then stwnd hwn maa for landhet rade
the swared hanum som i maa høræ
her wy willæ thet gierne giøræ
hwad i os bede och rade
om thet kan weræ os vden skade
55  tha han war død then konning rig
thet seyer jec eder sannelig
stor werdughet fulde hanum til grawe
som jen landz her bwrde at hawe
[170v] hans yngste datter jech sawde fra
60  hun lwdh tha snarlig giøræ saa
ridder och swenne lod hwn kalle
the toge tieniste aff hinne allæ


Næste kapitel (2): Konstantianobis søger en ægtefælle