Beskrivelse af teksten

Jærtegns-Postil, Sommerparten (Badius, 1515), Christiern Pedersen

 
 
 

Klik på sidetallet i kantet parentes for at se en faksimile af siden.

[121r]Epistola prima ad corintheos quinto capitulo "Fratres Expurgate vetus fermentum" .

DEtte er den første epistell och sendinge breff som Sancte Pouild screff til dem som vaare i en stad hed Corinthus och stonder hun i hanss v ca. Oc lyder saa paa vort maall

KEre brødre oc søster renser oc gører ederss samwittighed klar och ren fra dødelige synder ath ederss siele bliffue icke som eth vbageth brød som forderffuit er aff swrdeyen Men ati mwe opfyldiss mangfoldelighe met gwdz naade som hwit och pwrt hwede meell naar deth vædiss met klart vand Ati maa bliffue saa renlige fra synden som i vaare den tiid i hagde anammed dob och cristendom Cristus Ihesus som er waart paaske lom han er offred for oss paa det hellige korss legemelige sammelediss och paa altered i det hellige sacramente Der faare skulle wi gladelige æde och ydmygelighe anamme dette hiemmelske brød till oss som er vor herriss Ihesu Cristi sande legeme dog saa ath wii ære for wden dødelighe synder baade modh oss selffue och wor ieffn cristen Oc leffue i stor renlighed for den alsommectiste gwd i sandhed for vden alt swig mod vor ieffn cristenNæste afsnit (2): Evangelium, Markus, kap. 16