Beskrivelse af teksten
Beskrivelse af håndskriftet

Hertug Frederik af Normandi (Sth. K47; lemmatiseret)

 
 
 

Klik på sidetallet i kantet parentes for at se en faksimile af siden.

Teksten er lemmatiseret. Klik på et af ordene i teksten for at slå det op i Gammeldansk Ordbog.

[112r] eth ewentyr tha begynes heræ
willæ i høræ hwræ[1] thet æræ
tha ma i hæræ for standhæ
hwadh the haffdhæ ther til handhe
thy aff konningh artus seye kwnne
j hans daghe man thet fwnne
thet man jnghen her wistæ
meræ ewentyr ath fræstæ
tha willæ gudh hanum hedhen kallæ
10  borth fra thenne werdhen allæ
koningh artus ther jech mene
then edelæ stalte then rene
tha leffdhe ther effther hans tidh
ridder och swenne the waræ blidh
15  j engelandh och i bretania
j franckerighy och i jspania
i nomandy then same tidh
war jen hertwgh hiedhe frederik
han war tro och tycteligh
20  for hans troskab bleff han righ
och ther for eres han i hemerigh
then tidh then edelæ hertwgh frederik
leffdhe i werdhen sa ønckeligh
tha skiedhæ saa pa jen stwndh
25  han redh ath jeyæ i jen lwndh
them tøtte thet weræ jeth høweligt gamen
the slowe thieres hwndhæ the løbæ samen
the løbe jckj vdhen jen agers bredh
the wendhe them affther then sammeleedh
30  [112v]wi jeyer jckj mere ath[2] thette sin
faræ wi hiem wi maa thet wel fin
hans hws kalledh han kallidæs
som man i bogen skreff och læss
then skoff ther for hwseth laa
35  then hiedhe asya thet war saa
then affthen the til hwseth redh
the giordhæ them gladhæ och waræ blidh
orligh om morighen dagen war lwys
han redh segh jene aff thet hws
40  the edelæ hertwgh frederik
han haffdhæ tha for webnedh segh
jeth halsbondh haffdhe han fyrst aa
thet rigeste man medh øwen saa
ther til too hwoser the war hwidhe
45  the war giordh medh mygel flydhæ
hans hielm war hwidh aff stol och hordh
then her haffdhæ sith liff vspardh
som jech for sannen hawer hørdh
then her i sin skioldh førdhe
50  jen trindh bøghel aff guldh sa bredh
ower andræ skioldhæ war han tiedh
then righet aa hanwm laa[3]
thet ær mægh sienth ath seye fra
tha togh hertogen aff normandhy
55  i sin[4] han jeth glawindhi
han stey aa sin hæst och deden redh
[113r] til asianth then giensten leedh
han redh i weye the war smaa
som han war won ath giøræ saa
60  medh jeth wandh och modh jen hiedhe
som han førræ i berssen redh
hans hest war rødh som jeth blodh
hans hielm aff gwldh øwerth godh
then wey han war ridhindh aa
65  hwn wendhis hanwm bradeligh fraa
saa ath han war vkiendh there
och wiste ey hworth han komen waræ
tha then wey wendis hanum fra
jeth bierigh i skowen for segh saa
70  thidh war hans acth ath ridhæ
han melthæ tha ey vdhen qwidhe
nw radhe mægh gudh han ær myn lidh
aa ewentyr tha kam jech hidh
han redh thet meste han for maa
75  til thet bierigh han for segh saa
giømen torne och tøcke qwiste
han kam ther giømen medh føwe listæ
ther han ap ath bierighet foor
tha worthæ han war jeth lidhet fod spor
80  och effther manne lighe
nw wil mægh jeth ewentyr swige
ther stodh jen lidhen witte hest
[113v] wedh jen bwsk tha war han fæst
han sawdhe widh segh jenne
85  hwadh skal jech her medh meene
han worthe tha i sith hierthe froo
jen dwerigh i skowen han for segh saa
wel mægh thet ewentyr mægh ær skiedh
thet jech i dagh i skowen redh
90  ther herttogen holte ther jene
dwerigen kam hanum ridhindhe i gien
han haffde jeth glawindhe i sin hende
hertwgh frederigh hanum jckj kiendhe
hans ørs thet war føwe storth
95  ændh mynde æn jen do hiorth
hans waben rok han aa segh bæær
dyræ stienæ ther i ær
ther ower haffdæ han jeth halsbierk
thet halsbondh war saa mesterligh giord
100  som nogher hawer saffd hørdh
hans hwosse war hwidhæ som filsbien
pa hans howeth jen hielm skien
hwn war righ medh edlæ stiene
listen war aff guldh hinth renæ
105  the stienæ war ther fæst aa
bodhæ storæ och saa smaa
framerste pa hans hielm skien
jen lyws karbwnkel stien
[114r] j hans nakæ jen jackanth
110  ther priseth war for rige pant
amentist och rwbin
twrkus och saphir
smaragdws och granathe
the stodh ther wel til madhe
115  och mange dyræ stiene
the ther klaræ ær och rene
the war ther satte medh effne
fleræ æn jech kan neffne
thet førdhe aa segh then lidlæ dwerig
120  ther mange høwe nningh war werd
hans skiold och hans ørse redhe
thet war priseth æn for meræ
hwar man finner tøligt fall
v twsindh mark thet gieldhe skal
125  hans glawindhe han førdhe i sin hand
thet war nær[5] tre alne langh
ther hertwgh frederik dwerigen saa
han melthæ tha och sawdhæ saa
gudh hielsæ thik her ther bæst kan
130  tha swaredhæ hanum then lidlæ man
gudh tacke edher her aff normandy
jech redes i ær vwen myn
for hwi hwadh hawer jech eder giordh
thet ær mægh vkwnigth jech hawer thet ey hørd[6]
135  tha togh dwerigen til ath sware
jech wil mægh for edher obenbaræ
[114v] medhen jech hawer edherher seth
mægh ær mygel ønk skiedh
jech war jen konningh øwerth righ
140  sa ath mægh thiente dawligh
xij kongher andræ sligh
ther til vi hertwgh righe
xij grewer holthe thieres landh
nadeligh aff myn jeneste handh
145  jech er for drewen aff landh och eræ
thy maa jech mæg saræ for edher kieræ
jech bedher edher for gudh i hemerigh
ath j willæ fyllige mæg
och hielpæ mægh myth landh ath werie
150  the komme och brenne och wil mægh heriæ
tha swaredhe hertogen dygdeligh
jech wil gierne fylige thik
och hielpæ edher hwadh jech for maa[7]
om jech kan them jene bestoo
155  jech gierne wil fyllighe williæ thin
tha takedhe hanum then dwerigelin
myth liff wil jech wowe heræ
for edher nød[8] och for myn æræ


Næste kapitel (2): Dværgekongens rigdom