Beskrivelse af teksten
Beskrivelse af håndskriftet

Flores og Blanseflor (Sth. K47; lemmatiseret)

 
 
 

Klik på sidetallet i kantet parentes for at se en faksimile af siden.

Teksten er lemmatiseret. Klik på et af ordene i teksten for at slå det op i Gammeldansk Ordbog.

[219r]Som[1] jech i bogen skrewet saa
och ewentyr the seye fra
jen hiedne konning foor medh brand
ath øde sancte jacobs landh[2]
thet war jen myghet mektug mand
fenix aff apples sa hiedhe hand
tha thieris skib war kommen saa næær
the lawde til land och dweldes ther
om sex vgers tyme
10  orlig oc sa snime
hwad the medh roff kunne theden føre
thet lod the alt til skybed kiøræ
saa ath ther næær war ey tre
aa trøduge mylæ hwerken folk heller fee
15  alt thet ther matte i wæræ
thet haffde thy for ødh saa saræ
thy bad konningen allæ them
ladhe thieris skyb och faræ hiem
fyretywe ridder han kallæ badh
20  och bødh them allæ[3] webnes i stad
i skullæ pa weyen faræ
och tage ther pilgrym til waræ
hwadh heller the gange heller ridæ
wi wille edher jen stwnd bidhæ
25  ower jeth bierig ther weyen laa
ther worte the war hwaræ pilgrim gaa
och[4] rende ath them skiødeligh
och fongede ther bodhe arme och righ
[219v] blant thesse ridder the finge ther
30  war jen ridder aff[5] franckerigy her
han skullæ til sancte jacobs land faræ
hans dotter fylliger i then skaræ
then frwe war medh barne vleth
hwn haffde thet for sin hosbwnde jet
35  ther han dødhe ath hwn skullæ thit faræ
thy fulde hwn then pilgrims skaræ
hin fadher war jen frommer mand
then fyrste ther dræbdes thet war han
the fongede ther then fattuge qwin
40  och foræ strax til skibs medh hin
the gawe hinde konningen tha i hender
hwn haffde ther hwerken wenner hellerfrender
giensten konningen hin saa
tha melte han oc saffde saa
45  kan jech merke thet wel medh reth
then qwin ær kommen aff fuld god et
fører hin hiem om hwn maa lewe
jech wil hin myn dronning giwe
mæg mynnes hwn bad mæg siste sin
50  ath føræ segh hiem jen cristen qwin
the skynede them fast som hwer for maa
til skibs och lode theden gaa
the waræ bodhe glade och kode
the drewe ther skiemth i allæ made
55  the waræ i siøen for vdhen vmagh[6]
|109 [220r]jen tieniste qwin neffnd var
hin bryst han drak aff noger aar
for vdhen falsk i allen ridh
han føddes ap wed kristen sid
60  thet war firæ winther saa
the hver i sengh medh annen laa
the adhæ och drwke bode samen
giorde them legh glede och gamen
ther fem aar for gangen æræ
65  tha siøntes the meræ til wext at weræ
en andræ børn aff sa mange aar
ther konningen worte ther wedh war
tha lod hanthem[7] til skolæ føræ
ther som the finge visdom ath høræ
70  til drwssenborigh then gode stad
jen mester han segh kallæ badh
han war then høweste ther war
then wiseste[8] aff allæ the ther ær
saa saffde koningen medh skiel
75  til sin søn han vntæ wel
myn kieræ søn thet radher jech thik
thw neme wel och ideligh
ath thu time ey for spillæ kan
tha bliwer thu rigeth jen mektug mand
80  han swarede gredindæ thet seyer jech
fadher ladher blanszeflor fyllige mæg
vden hin jech ey nymme maa
ee hwad mæg skal ther effter gaa
[220v] hans fadher swarede hanum ther til
85  jech thet gierne giøræ wil
thu skalt nem medh gode villiæ
jech wil ey edher nw ath skilliæ
han bad then mester kienne them bode
the haffde til nem sa stor nadhe
90  man hawer ey hørd seye fra
the børn ther bedræ nem maa
the haffde hwær annen alt saa kier
som jen sith eghet liiff hanum ær
hwad then jenne nem maa
95  han seyer gienstæn then annen fra
Owidium hawde the hørd i skole
som kienner nød for elskow ath tolæ
och elskow kienner for allæ tingh
ther werdhen ganger medh om kringh
100  then sette winther ther war fra
tha haffde the bogen nomedh saa
ath bodhe for klerke och sa for vale
kunne the thieris maal fuld vel talæ
thieræ elskow øctes ee mieræ oc mieræ
105  saa ath jnghen ær glad vden annen seer


Næste kapitel (2): Skilsmissen